INFO pre autorov

ŠTRUKTÚRA ČASOPISU:

A. Téma čísla: interaktívna časť

- aktuálne témy daného štvrťroka (priebežné vypracovanie pre žiakov - tajničky, čítanie s porozumením a pod. )

B. Pravidelné rubriky

VUP Vlastiveda-umenie-prírodoveda 
Fotopríbeh
Zápisník cestovateľov
Medzinárodná kuchyňa
Zvuková pohľadnica
Fonetické okienko
Poradňa a iné....  

C: Materiál na vyučovanie

Zaujímavé spracovanie obsahu vyučovania: návrh hodiny s fotkami, postupy kreatívneho spracovania tém vyučovania a pod. Podeľte sa s prípravou hodiny, ktorú by mohli zrealizovať aj v iných centrách. 

D: Kalendár akcií: zo života centier: významné sviatky v kalendári a zaujímavé akcie pre deti, 


 Číslo Uzáverka 
príspevkov
 A: Interaktívna časť
 D: Reportáže  
 
Témy v danom štvrťroku
na priebežnú prácu počas roka
Reportáže z akcií vzdelávacích centier
a práce detí na témy: 
 1 JAR 
(január -marec)

 25.3.v danom roku  Témy: 
- príchod jari 
- Valentín
- Medzinárodný deň materinského jazyka
- MDŽ
- marec mesiac knihy
- Deň učiteľov (28.3.)
- príprava na Veľkonočné sviatky
- prvý apríl (1.4.)
- sviatok práce (1.5.) 
- deň matiek (10.5.)
 Akcie centier a práce žiakov na témy: 

- Nový rok, Traja králi,
-  Fašiangy-Turice

 2 JAR
(apríl - jún)

 25.06. v danom roku Témy:
- deň detí (1.6.)
- deň otcov (21.6.)
- príchod leta 
- koniec školského roka
- začiatok prázdnin
- 1.7. - sviatok sv. Cyrila a Metóda
 Akcie centier a práce žiakov na témy: 
- deň učiteľov,
- marec mesiac knihy,
- príprava na Veľkonočné sviatky
- prvý apríl 
 3 PRÁZDNINY 
(júl - august)
 25.09. v danom roku  Témy: 
- koniec školského roka
- prázdniny 
- leto 
 Akcie centier a práce žiakov na témy: 
- deň matiek, deň otcov
-  deň detí 

- koniec šk. roka 
- prázdninová pohľadnica, 
 4 JESEŇ 
(júl - september)

 20.12. v danom roku  Témy:
- jeseň  
- Mesiac úcty k starším

01.10. Deň hudby

4. 10. Ochrana zvierat

1.11. Sviatok všetkých svätých 

- Mikuláš, Vianoce 

 
- začiatok školského roka 
- jeseň
 5 ZIMA 
(október - január)
  20.12.v danom roku  Témy:
- zima
- Nový rok, Traja králi, 
- Fašiangy-Turíce
- Medzinárodný deň materinského jazyka (21.2.)
- Deň žien (8.3.)
  Akcie centier a práce žiakov na témy: 
- Mikuláš
- Vianoce
- zima


CIEĽOM ČASOPISU je prezentovať deťom Slovákov žijúcich v zahraničí : 

1. hravou formou slovenčinu - slovenský jazyk a kultúru: gramatiku slovenského jazyka, vlastivedu a prírodovedu, slovenskú ľudovú kultúru a tradície (tajničky, hádanky, riekanky, básničky...), 

2. prácu a aktivity slovenských vzdelávacích centrách v rôznych krajinách. 


Autormi sú učitelia a deti. Ide v prvom rade o prezentáciu vlastnej tvorby. V prípade citácií cudzích prác prosím VŽDY dodržiavať zákon o duševnom vlastníctve - a teda PRAVIDLÁ CITÁCIE a legálnosti. 

 Priama reč: http://slovencina.vselico.com/priamarec.html


Databáza obrázkov na sťahovanie, ktoré sú zadarmo a môžu sa bezplatne publikovať: 
http://www.webhostingy.sk/blog/kde-hladat-obrazky-pre-web-alebo-blog-zn-legalne-a-zadarmo/


 CITÁCIE:

Kniha: Priezvisko, M.: Názov knihy, Vydavateľstvo, rok. ISBN s. xx

Časopis: Priezvisko, M.: Názov príspevku. In: Názov časopisu, číslo/rok. ISSN s. xx

 
Internetový zdroj – vždy s dátumom:
Web stránka:  www. nazov .sk, (online, cit. X.X.2015)
Dokument – ktorá má názov a autora – z webu:
Priezvisko, M.: Názov príspevku. in: www.... (online, cit. X.X.2015), s. xxČasopis vydáva: 

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier 

sídlo asociácie: L-8273 MAMER, Luxemburg, Registračné číslo: F 10260

web: http://www.iseia.eu/

Šéfredaktorka: Jarmila Buchová, Nemecko

Comments